Papaj marynarz online dating Free adult dating wrb sites

1.1 pkt 1, całkowita kwota rocznej rekompensaty finansowej zostanie zwiększona o 55 EUR w pierwszym roku, 50 EUR w drugim, trzecim i czwartym roku oraz 45 EUR w piątym roku za każdą dodatkową złowioną tonę. Całkowity dopuszczalny połów gatunków przydennych określony w odpowiednim arkuszu danych w dodatku do załącznika do niniejszego protokołu odpowiada maksymalnej wielkości dopuszczalnych połowów tych gatunków.

papaj marynarz online dating-22

Kwota ta może zostać zmieniona w następujących przypadkach: zmniejszenie uprawnień do połowów przyznanych statkom unijnym, w szczególności w związku z ustanowieniem środków zarządzania odnośnymi stadami, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że taka redukcja jest niezbędna do ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów; Artykuł 7 Wspólny Komitet 1.

Ustanawia się Wspólny Komitet, w którego skład wchodzą przedstawiciele Unii i Senegalu, odpowiedzialny za monitorowanie wykonania niniejszej umowy. Wspólny Komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, na zmianę w Senegalu i Unii Europejskiej, lub w innym miejscu ustalonym w drodze wzajemnego porozumienia, a przewodniczy mu Strona będąca gospodarzem spotkania.

Władze Senegalu powiadomią UE o osiągnięciu wysokości wspomnianego wyżej tonażu referencyjnego lub całkowitego dopuszczalnego połowu.

Po otrzymaniu takiego powiadomienia UE niezwłocznie powiadamia o tym państwa członkowskie. Jeżeli roczna wielkość połowów gatunków masowo migrujących przez unijne statki rybackie prowadzące połowy w wodach Senegalu przekroczy roczną wysokość tonażu referencyjnego wskazaną w ust.

Strony zobowiązują się do propagowania odpowiedzialnego rybołówstwa w wodach Senegalu zgodnie z Kodeksem odpowiedzialnego rybołówstwa FAO. Senegal zobowiązuje się nie przyznawać warunków korzystniejszych niż objęte niniejszą umową innym flotom zagranicznym działającym na jego wodach, których statki mają takie same cechy i które prowadzą połowy tych samych gatunków, jak te objęte niniejszą umową. Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z art. Strony zobowiązują się do zapewnienia, by postanowienia niniejszej umowy były wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego oraz przy poszanowaniu stanu zasobów ryb. Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy stosowana jest z mocy prawa do marynarzy zaokrętowanych na unijnych statkach rybackich.

Last modified 28-Jun-2017 02:26